ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSING VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle door SLOTENMAKER TIM, ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0755 465 989, hierna «Leverancier», aangeboden producten, alle verkoop- of ontwikkelingscontracten gesloten met het oog op de levering van goederen, het uitvoeren van werken en alle rechtsverhoudingen tussen de Leverancier en de klanten, hierna «Klant», worden uitsluitend beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel meerwerk en orderwijzigingen. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt «meerwerk of orderwijziging» gedefinieerd als elke aanvullende levering of aanvullende uitvoering gedaan tijdens de oorspronkelijk geplande uitvoering van de overeenkomst. Dit betekent in aanvulling op hetgeen in de orderbevestiging is vermeld.

3. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige contractuele bepalingen.

4. Elke bestelling houdt automatisch de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en, in voorkomend geval, van de bijzondere algemene voorwaarden die ten tijde van het aanbod zijn vastgesteld.

5. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op eventuele bepalingen in enige correspondentie of andere documenten van de Klant die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, tenzij wanneer de Leverancier deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES, PRIJSLIJSTEN EN BESTELLINGEN

1. Alle offertes en prijslijsten binden de Leverancier niet. Alle bij de Leverancier geplaatste bestellingen zijn slechts geldig en worden geacht te zijn aanvaard indien zij door de Leverancier zijn bevestigd.

2. Behalve wanneer uitdrukkelijk bepaald, is elke offerte slechts geldig voor een periode van 30 dagen.

3. De bijzondere algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk worden vermeld door de leverancier bij de orderbevestiging. Weigeringen van de verkoopvoorwaarden moeten binnen drie werkdagen na de orderbevestiging schriftelijk aan de leverancier worden gemeld. Deze weigering geeft het recht om de bestelling te annuleren.

4. Tenzij anders bepaald in de offerte en/of de orderbevestiging van de Leverancier, zijn de prijzen netto, exclusief belastingen en BTW, die voor rekening van de Klant zijn, en uitgedrukt in Euro.

5. De prijzen zijn gebaseerd op de economische algemene voorwaarden op het moment van de offerte, op de prijzen van de leveranciers, de wisselkoersen en de invoerrechten in België. Deze zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving, afhankelijk van de wijzigingen in deze elementen die de prijs bepalen, ongeacht de oorzaak. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (« Brexit ») verlaat, komen de partijen overeen dat:

− Eventuele douanekosten of belastingen, rechten of heffingen die invloed hebben op de (totale) prijs van de verkochte goederen voor rekening zijn van de Klant;

− De Leverancier niet verantwoordelijk is voor vertragingen in de levering door de «Brexit»;

− De klant niet het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen vanwege wijzigingen in de levertijd of de (totale) prijs van de goederen.

6. De documenten die betrekking hebben op de offerte zijn strikt vertrouwelijk; ze mogen niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd.

 

ARTIKEL 3 – TERMIJN EN PLAATS VAN LEVERING

1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt «leveringstermijn» gedefinieerd als de termijn voor de levering van de goederen of het verrichten van de diensten. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de Leverancier het order heeft bevestigd, in het bezit is van alle documenten en informatie die de Klant hem dient over te maken en de voorschotten of vooruitbetalingen bepaald in de orderbevestiging heeft ontvangen.

2. De leveringsdata of –termijnen worden bij wijze van indicatie vermeld. Vertraging in de levering kan in geen geval het recht op schadevergoeding of het recht op de annulering van een bestelling tot gevolg hebben, tenzij deze formeel schriftelijk als dwingend worden bepaald.

3. De leveringstermijn wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de periode waarin de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld in het geval van niet-betaling van een vervallen factuur, kredietoverschrijding, onvolledige specificaties van de bestelling zowel wat betreft de producten als de algemene voorwaarden, leveringen door de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of andere contractuele verplichtingen.

4. In geval van levering op kosten van de Klant en indien deze de goederen niet binnen vijf dagen na de datum van beschikbaarstelling in ontvangst neemt, is de Leverancier gerechtigd de factuur aan de Klant over te maken.

5. In geval van levering door de Leverancier is de Klant verplicht de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de leveringen op de orderbevestiging overeengekomen data of tijdens de normale werkuren van de Klant. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging vinden de leveringen plaats op de begane grond of voor de toegangsdeur van de Klant. De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen vanaf het moment van de levering.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS

1. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en de diensten van de Leverancier zijn onderworpen aan BTW.

2. De gefactureerde prijzen voor een bestelling verplichten de Leverancier niet tot het handhaven van deze prijzen voor een bijkomende en/of een volgende bestelling.

3. De gefactureerde prijzen zijn te vermeerderen met douanerechten, importbelastingen, BTW en belastingen op transport en verpakking. Deze kunnen het voorwerp uitmaken van latere facturen met het oog op regularisatie hiervan.

4. De prijzen zijn exclusief bijkomende kosten met betrekking op de verpakking en etikettering van goederen op vraag van de Klant.

5. Zelfs in het geval een forfaitaire prijs is voor elke wijziging of meerwerk dat door een medecontractant besteld wordt en dat de vaststelling van hierbij horende prijs vereist, de toestemming van alle partijen vereist. Deze toestemming kan aangetoond worden met alle wettelijke middelen.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGSMODALITEITEN

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn facturen betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

2. In geval van laattijdige betaling en nadat de ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, is de Klant een interest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum tot de volledige betaling.

3. De Leverancier is gerechtigd om, naast de verschuldigde hoofdsom en de interesten, van de Klant vergoeding van buitengerechtelijke kosten te eisen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minstens 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250, die verschuldigd is in geval van betalingsachterstand in de zin van lid 2, vermeerderd met de rechtsplegingsvergoeding.

 

ARTIKEL 6 – NETTING

1. De Leverancier heeft het recht om de bedragen die hij in het kader van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen aan de Klant verschuldigd zou zijn, te verrekenen met de bedragen die de Klant verschuldigd is of zou zijn jegens de Leverancier, zelfs in geval van een aanvraag tot of de opening van een insolventieprocedure.

2. Deze clausule vormt een nettingovereenkomst in de zin van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient het pand bij aankomst van de Leverancier klaar en vrij te zijn. Indien dit niet het geval is, is de Leverancier in geen geval aansprakelijk voor enig tijdverlies.

2. Meubilair dat moet worden verplaatst om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt altijd op risico van de Klant verplaatst. De Leverancier behoudt zich het recht voor dit meerwerk aan de Klant te factureren.

3. De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of ongemakken veroorzaakt door stof tijdens de werkzaamheden.

4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de Klant de Leverancier kosteloos een ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van zijn materiaal.

5. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde elektriciteit en water worden kosteloos door de Klant ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendomsoverdracht van de goederen van de Leverancier aan de Klant geschiedt bij volledige betaling van de facturen met betrekking tot deze goederen.

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, draagt de Klant aan de Leverancier het recht van de Verkoper over op de wederverkoopprijs. De Klant verplicht zich de hem door de Leverancier verkochte zaken niet door te verkopen, tenzij een beding van eigendomsvoorbehoud met dezelfde inhoud als dit artikel 8 wordt toegepast. In ieder geval draagt de Klant aan de Leverancier zijn wettelijke voorrangsrechten over die hem in zijn hoedanigheid van verkoper jegens zijn klant/koper worden toegekend.

3. In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, na de vervaldag, heeft de Leverancier het recht de onbetaalde goederen terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of dagvaarding, ongeacht de plaats waar de goederen zich bevinden.

 

ARTIKEL 9 – ANNULERING VAN EEN BESTELLING

1. Een bestelling is definitief zodra deze door de Leverancier is bevestigd. Annuleringen of wijzigingen van bestellingen dienen schriftelijk worden gedaan. Annuleringskosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met de tijd tussen de orderbevestiging en de annulering.

− Annulering of wijziging minder dan twee weken voor de leveringsweek: het voorschot wordt niet teruggestort aan de Klant en/of een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de bestelling is verschuldigd door de Klant;

− Annulering of wijziging meer dan twee weken voor de leveringsweek: de Klant is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de waarde van de bestelling met een minimum van €150.

− Annulering of wijziging nadat de Leverancier reeds een bestelling bij zijn leverancier heeft geplaatst: de bestelling kan niet meer worden geannuleerd en de prijs moet volledig betaald worden door de Klant.

2. Indien de situatie zodanig gewijzigd is dat nakoming redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, behoudt de Leverancier zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen, zonder dat hij aan enige schadevergoeding of garantie gebonden is.

 

ARTIKEL 10 – ONTVANGST/AANVAARDING

1. Na ontvangst van de goederen worden zij geacht te zijn aanvaard, tenzij de Klant binnen twee kalenderdagen na ontvangst van de goederen zijn weigering om deze te aanvaarden gemotiveerd en schriftelijk meedeelt.

2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen twee kalenderdagen na de levering schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend, vergezeld van: een kopie van de leveringsbon en een nauwkeurige omschrijving van de aard en de redenen van de klachten. Indien de Leverancier de vordering gegrond acht, zal hij de andere partij in natura, door de gebrekkige goederen te herstellen of vervangen, of contant vergoeden. In geval van inbraak of oneigenlijk gebruik van de goederen zal de Leverancier de Klant niet vergoeden, noch contant, noch in natura.

3. Gebreken die in een deel van de goederen worden vastgesteld, geven de Klant niet het recht om alle geleverde goederen te weigeren.

4. Bij gebreke van een klacht over de gefactureerde prijs binnen acht kalenderdagen na de datum van de factuur, wordt de Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1.De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebruiksschade of enige indirecte schade (gevolgschade), persoonlijk letsel en schade aan personen (inclusief schade aan derden).

2.De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interesten, direct of indirect veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken indien de stand van de techniek en wetenschap op het moment dat de zaken door Leverancier op de markt werden gebracht het bestaan van het gebrek redelijkerwijs niet kon worden vastgesteld.

3.De Leverancier verstrekt een herstel- of vervangingsgarantie binnen de overeenkomstig lid 2 ingeroepen grenzen, mits de aanbevelingen voor gebruik en onderhoud nauwgezet zijn opgevolgd en het geen normale slijtage van de goederen uitmaakt. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de vervanging of reparatie uit te voeren. In geval van vervanging zal het vervangen onderdeel door de Leverancier worden teruggenomen.

4.De door de Leverancier aangeboden garantie dekt geen wijzigingen aan de geschiktheid van het product die het gevolg zijn van: onjuist gebruik of onjuiste conditionering van het product, blootstelling aan zonlicht, blootstelling aan een te variabele of ongebruikelijke vochtigheid of temperatuur. Badkamers, woningen die niet regelmatig worden verwarmd, kelders, gebruik buitenshuis en ruimtes met vergelijkbare ruimtes zijn niet geschikt. De Klant moet de eindgebruiker op de hoogte brengen van deze risico’s, zodat hij als een goede huisvader kan optreden met betrekking tot de bewaring van de producten.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.